Executive Team 2013 – 2014

Executive Team 2013 – 2014

President: Prem Khatri
Vice President: Achyut Shrestha
Treasurer: Dhana Shova Shrestha
Secretary: Upendra Puri
Kanchana Adhikari
Sajib Prajapati
Ramesh Timsina